Share
Go down
avatar
Admin
Liczba postów : 6
Join date : 21/10/2017
Age : 74
Skąd : Maestus
Zobacz profil autorahttp://olddoctrina.forumpl.net

Propozycja Konstytucji

on 11.11.17 20:17
Prezentuję Państwu mój projekt konstytucji. Zachęcam wszystkich do dyskusji na temat dokumentu i prezentowania swoich propozycji zmian, szczególnie rząd.

PREAMBUŁA
My, Naród Doctriny,
atakowani przez wroga bez przerwy,
po uzyskaniu pokoju,
skupiamy się nie na interesach własnych,
lecz na dobru Narodu,
i zabezpieczamy się przed fałszywymi obywatelami,
którzy nie wiedzą nawet,
że szkodzą państwu,
ograniczając Naród,
oddając władzę Izbie Eksperckiej i Królowi,
pragniemy dobra dla ogółu,
nawet tych, co nie wiedzą co dla nich dobre
i przysięgamy wierność narodowi,
nie będziemy robili co chcemy tylko dla siebie,
lecz to co jest dobre dla ogółu.
Musimy sobie wzajemnie pomagać,
aby ludzie nie zamienili się w egoistyczne bestie,
rządne władzy i własnych swobód kosztem innych,
lecz niestety nie każdy tego jeszcze potrafi zrobić,
więc naszymi przewodnikami będzie Izba Ekspercka i Król.

ROZDZIAŁ I
ZASADY KARDYNALNE

Art. 1
Doctrina jest Utopią.
Art. 2
Władza w Utopii należy do narodu, Izby Eksperckiej i Króla.
Naród stanowią obywatele Doctriny.
Art. 3
Władze sprawują wspólnie Izba Ekspercka, Naród i Król
Władzę sądowniczą — Sąd Najwyższy.
Art. 4
Doctrina strzeże suwerenności narodu, niepodległości i całości państwa, chroni przyrodzone człowiekowi prawa i gwarantuje wolności obywatelskie.
Zakres tych gwarancji określają ustawy.
Art. 5
Życie, wolność i własność wszystkich na obszarze państwa jest przedmiotem szczególnej ochrony prawa.
Kara śmierci nie może być wymierzona za jakikolwiek powód, w jakiejkolwiek sytuacji.
Pozbawienie człowieka wolności może nastąpić wyłącznie w związku z popełnieniem przezeń czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę i na podstawie orzeczenia sądu, chyba że został schwytany na gorącym uczynku.
Pozbawienie albo ograniczenie własności może nastąpić wyłącznie na podstawie lub w wykonaniu orzeczenia sądu w związku z popełnieniem przez właściciela czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę lub niewykonaniem zobowiązania umownego, albo wynikającego z ustawy.
Art. 6
Wszystkie organy państwowe i samorządowe działają na podstawie przepisów prawa.
Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez organ państwowy lub samorządowy wskutek czynności urzędowej sprzecznej z prawem.
Art. 7
Obywatele są równi wobec prawa bez względu na narodowość, rasę, wyznanie, płeć, poglądy polityczne i wszelkie inne poglądy.
Art. 8
Wszyscy mieszkańcy mogą wykonywać przepisy swej religii oraz sprawować przewidziane w niej obrzędy zarówno prywatnie, jak i publicznie, o ile nie stanowią one czynów zabronionych pod groźbą kary przez ustawę, nie sprzeciwiają się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.
Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych.
Dni świąteczne określa ustawa.
Art. 9
Siły zbrojne mogą być użyte przez Króla za zezwoleniem Izby Eksperckiej.
Art. 10
Stosowana jest Europejska Konwencja Praw Człowieka.
Art. 11
Konstytucja jest najwyższym prawem Utopii Doctriny.
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
ROZDZIAŁ II ?
WŁADZA USTAWODAWCZOWYKONAWCZA
CZĘŚĆ I
IZBA EKSPERCKA

Art. 12
Izba składa się z 3 ekspertów lub podwojenia poprzedniej liczby ekspertów. Prawo wybierania ekspertów ma każdy obywatel doctriniański, który korzysta z pełni praw cywilnych, Król i reszta Izby.
Jedną trzecią Izby wybierają obywatele w głosowaniu powszechnym,
jedną trzecią Król,
jedną trzecią reszta Izby.
Do Izby nie może kandydować nikt, kto ma obywatelstwo innego kraju niż Doctrina.
Art. 13
Nie można łączyć mandatu Eksperta z urzędem sędziego lub Króla.
Art. 14
Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy.
Art. 15
Kadencja Izby rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa 5 miesięcy.
Art. 16
Obrady Izby powinny być jawne.
Art. 17
Ustawa zmieniająca system podatkowy, wprowadzająca opłaty publiczne, albo nakładająca inne, powszechnie obowiązujące obciążenia finansowe, wchodzi w życie najwcześniej po tygodniu od jej uchwalenia.
Art. 18
Wyrzucić członka z Izby może tylko sama Izba. Decyzja przy wyrzuceniu musi być jednogłośna.
Art. 19
Nie ma przewodniczącego ekspertów. Nikt nie może pełnić takiej funkcji i nie może taka powstać.
CZĘŚĆ II
KRÓL
Art. 20
Kandydat na Króla nie może mieć obywatelstwa innego kraju niż Doctrina.
Król wybierany jest na okres roku przez Izbę Ekspercką konsultując się z obywatelami.
Na Króla może być wybrany obywatel doctriniański, który ukończył rok i korzysta z pełni praw wyborczych.
Kadencja Króla liczy się dwa tygodnie od dnia objęcia przez niego urzędu.
Wybory odbywają się przynajmniej 3 tygodnie przed końcem kadencji poprzedniego Króla.
Art. 21
Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy.
Art. 22
Nowo wybrany Król obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi treści następującej:
Obejmując urząd Króla Doctriny przysięgam Narodowi, że będę stosował się do Konstytucji i będę rządził dla dobra Narodu i ogółu. Będę dbał o jego bezpieczeństwo i stabilność.
Art. 23
Król powołuje i odwołuje ministrów i książąt landów.
Art. 24
Ministrowie na podstawie ustaw i w celu ich wykonania wydają zarządzenia. Król nie może uchylić zarządzenia wydanego przez ministra.
Książę jest organem administracji państwowej i przedstawicielem Króla w landzie, a
Art. 25
Król za zewoleniem Izby Eksperckiej może wprowadzić stan wojenny na części lub całym terytorium Utopii Doctriny, jeśli wymaga tego zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa.
Król za zezwoleniem Izby Eksperckiej może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące, stan wyjątkowy na części lub na całości terytorium Utopii Doctriny w razie rozruchów wewnętrznych lub rozległych knowań o charakterze zdrady stanu, a także w razie klęski żywiołowej.
W okresie stanu wojennego i stanu wyjątkowego art. 17 nie ma zastosowania.
Art. 26
Król za naruszenie konstytucji lub ustaw, może być postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Najwyższym.
Z chwilą postawienia w stan oskarżenia Król tymczasowo nie może sprawować urzędu.
Art. 27
Opróżnienie urzędu Króla przed upływem kadencji następuje wskutek:
śmierci,
zrzeczenia się urzędu,
uznania przez Izbę Ekspercką niezdolność do sprawowania urzędu,
W razie, gdy urząd Króla jest opróżniony, do czasu objęcia urzędu przez nowego Króla, zastępuje go *.
Art. 28
Król, Izba Ekspercka i Naród są wzajemnie od siebie zależni.
Art. 29
ROZDZIAŁ IV ?
WŁADZA SĄDOWNICZA
CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 30
Nikt nie może być pozbawiony sądu. Żadna ustawa nie może zamykać drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy i straty. Nikt nie może być pozbawiony prawa do ochrony.
Art. 31
Sądy wymierzają sprawiedliwość.
Art. 32
Organizację, właściwość i sposób działania wszelkich sądów określają ustawy.
Art. 33
Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu niezawiśli.
Orzeczenia sądowe nie mogą być zmienione ani przez władzę ustawodawczowykonawczą.
Prawo darowania lub złagodzenia kary przysługuje wyłącznie Królowi.
Art. 34
Sędzia może być złożony z urzędu, zawieszony w urzędowaniu, przeniesiony na inne miejsce lub w stan spoczynku wbrew swej woli wyłącznie na mocy orzeczenia sądowego i tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie.
Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody wskazanego przez ustawę sądu, chyba że został schwytany na gorącym uczynku.
Art. 35
Rozprawy przed wszystkimi sądami odbywają się jawnie, chyba że ustawa przewiduje wyłączenie jawności.
Art. 36
Jeśli nie wybrano ministra Sprawiedliwości, jego funkcje pełni Naród.
CZĘŚĆ II
SĄD NAJWYŻSZY
Art. 37
Sędziów Sądu Najwyższego wybiera Król spośród kandydatów przedstawionych przez Izbę Ekspercką oraz kandydatów przedstawionych przez Naród.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany spośród sędziów Sądu Najwyższego oraz odwoływany przez Króla na wniosek Izby Eksperckiej w porozumieniu z Narodem.
Nikt z obywatelstwem innym niż Doctriny nie może być sędzią.
Art. 38
Sąd Najwyższy:
orzeka o zgodności ustaw i dekretów Króla z mocą ustawy z Konstytucją oraz zgodności rozporządzeń Króla i zarządzeń ministrów z Konstytucją i ustawami,
rozpatruje sprawy przeciwko , wniesione w trybie przewidzianym w art. 25,
orzeka w sprawach cywilnych i karnych.
Art. 39
Sędziowie powoływani są przez Króla na wniosek ministra Sprawiedliwości.
Art. 40
Sędziowie podlegają jedynie ustawom.
ROZDZIAŁ V ?
SAMORZĄD TERYTORIALNY

Art. 41
Jednostką samorządu terytorialnego jest powiat.
Powiat posiada osobowość prawną i wykonuje zadania w imieniu własnym, na zasadach określonych przez ustawy.
W zakresie przewidzianym przez ustawy powiat wykonuje zadania administracja państwowej.
ROZDZIAŁ VI ?
GODŁO, BARWY, HYMN I STOLICA UTOPII DOCTRINY

Art. 42
Godłem Utopii Doctriny jest *.
Barwami Utopii Doctriny są kolory *.
Hymnem Utopii Doctriny jest Chwała Doctrinie z UNZ.
Art. 43
Godło, barwy i hymn Utopii Doctriny podlegają ochronie.
Art. 44
Stolicą Utopii Doctriny jest Maestus
ROZDZIAŁ VIII ?
ZMIANA KONSTYTUCJI

Art. 45
Zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Izbę Ekspercką większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności wszystkich Ekspertów.

*do wybrania podczas dyskusji
avatar
Admin
Liczba postów : 6
Join date : 21/10/2017
Age : 74
Skąd : Maestus
Zobacz profil autorahttp://olddoctrina.forumpl.net

Re: Propozycja Konstytucji

on 19.11.17 15:05
Jako Król UD zatwierdzam ten dokument jako tymczasową konstytucje.
Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach